Propozície

XIII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl, venovaný problematike životného prostredia

 

Termín uzávierky:      apríl 2018  

Organizátor:               Slovenská agentúra životného prostredia

                                    Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Odborní garanti:        PhDr. Mária Krasnohorská - Generálna tajomníčka SK UNESCO 


 

 

Poslanie súťaže: Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Aktuálny ročník sa nesie v znamení kultúrneho dedičstva UNESCO - svetové dedičstvo

 

Okruhy súťažných otázok XIII. ročníka: 

1] Karpatské bukové pralesy

2] Jaskyne na Slovensku

3] Kultúrne lokality a pamiatky

4] Nehmotné kultúrne dedičstvo SR 

  

Výsledky a ceny súťaže: 
Po uzavretí a vyhodnotení súťaže budú výsledky zverejnené  na nasledovných internetových stránkach:

Traja najúspešnejší riešitelia získajú hodnotné vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia. Víťaz súťaže sa môže tešiť na horský bicykel.

                                                                                                                                                    

 

BLIŽŠIE O SÚŤAŽI

Pravidlá riešenia:    

?   Koordinácia riešenia otázok je na žiakovi.

?   Odpovede sa automaticky ukladajú, môžu sa počas riešenia meniť.

?   Odpovede sa nemôžu meniť až po odoslaní celého hárka s odpoveďami.

?   Hárok s odpoveďami bude automaticky zaslaný na Slovenskú agentúru životného prostredia až po splnení nasledovných podmienok:

?   Vzhľadom na automatické elektronické zasielanie hárkov s odpoveďami nie je potrebné ich duplicitné zasielanie na poštovú adresu Slovenskej agentúry životného prostredia.

?    Akceptované budú len tie hárky s odpoveďami, ktoré budú odoslané do 5. mája 2018

 

Riešiteľ:

?   môže začať ktoroukoľvek zo 4 oblastí,

?   nemusí počas jedného prihlásenia vyriešiť celú olympiádu (t.j. nemusí na jedno prihlásenie odpovedať na všetkých 40 otázok).

 

Systém bodovania:

?    1 správna otázka = 1 bod

?    Maximálny počet bodov: 40.

?    Každá otázka má len jednu správnu odpoveď.

?    O celkovom umiestnení žiaka rozhoduje súčet všetkých bodov.

   V prípade rovnakého počtu bodov žiakov na prvých miestach rozhodnú tzv. rozstrelové otázky.

  Hárky s odpoveďami, vyznačujúce sa známkami kolektívnej práce, nebudú akceptované (jednou z úloh súťaže je naučiť žiakov samostatnej práci s rôznymi zdrojmi informácií, nie spoločné vypĺňanie otázok na vyučovaní).

 

Riešenie problémov

Ak sa počas registrácie a riešenia olympiády vyskytnú akékoľvek problémy, odporúčame vyplniť kontaktný formulár umiestnený v sekcii KONTAKTY na portáli: www.envirotazniky.sk

 

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Prihlásenie žiaka do súťaže je možné iba prostredníctvom koordinátora (pedagóg príslušnej základnej školy). Koordinátorom súťaže sa prostredníctvom vyplnenia registračného formulára môže stať iba jeden pedagóg z danej školy. Žiak nemôže byť koordinátorom súťaže!

REGISTRÁCIA ŠKOLY (KOORDINÁTORA)

Registračný formulár koordinátora pozostáva z dvoch častí:

?  údaje o škole

 údaje o koordinátorovi 

 

Inštrukcie na registráciu školy/koordinátora:

?   v časti formulára „Údaje o koordinátorovi“ uvádzajte svoje skutočné meno, priezvisko, resp. titul,

?  zvoľte svoje prihlasovacie meno (login) a heslo (password), pod ktorým sa budete na portáli prihlasovať,

?  odporúčame vám zvoliť prihlasovacie meno v dĺžke cca 6 - 15 znakov,

?  nepoužívajte medzery, mäkčene, dĺžne a pod... (vyhnete sa tak prípadným problémom pri prihlasovaní),

?  heslo musí obsahovať aspoň 5 znakov a jedno číslo.

 

Úlohy a zodpovednosť koordinátora:

  Koordinátor zodpovedá za správnosť vložených údajov týkajúcich sa školy, svojich osobných údajov a údajov o žiakovi.

  Úlohou koordinátora je pridávanie/registrovanie žiakov na portál, sledovanie priebehu riešenia
     olympiády svojich žiakov na portáli, usmerňovanie žiakov z časového hľadiska súťaže. 

 

Po úspešnom zaregistrovaní školy prostredníctvom koordinátora danej školy sa koordinátor prihlási pomocou zadaných prihlasovacích údajov na portál. Následne môže v sekcii RIEŠITELIA pridávať (cez funkciu PRIDAŤ) svojich žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže.

 

REGISTRÁCIA NOVÉHO ŽIAKA/RIEŠITEĽA


Registračný formulár žiaka tiež pozostáva z dvoch častí:

?   osobné informácie o žiakovi

?   prihlasovacie údaje o riešiteľovi

 

Inštrukcie na registráciu žiaka:

?    súťaže sa môžu zúčastniť len žiaci II. stupňa základných škôl (počet žiakov je neobmedzený),

?    koordinátor vypĺňa osobné údaje žiakov a tiež im priraďuje aj prihlasovacie údaje (meno a heslo),

?    dôležité je  starostlivé uchovanie prihlasovacích údajov žiakov, pretože po ich uložení už nie je možná ich zmena,

?    žiak môže vyplniť a odoslať len jeden hárok s odpoveďami.

 

Prihlásenie žiaka:

?    žiak sa do systému prihlasuje prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré mu priradil jeho    učiteľ/koordinátor,

?    po úspešnom prihlásení sa mu v menu stránky objaví sekcia OTÁZKY, cez ktorú sa môže pustiť do riešenia olympiády.

Prajeme veľa úspechov pri riešení súťažných otázok.