História

Správne odpovede súťaže EnvirOtázniky 2017 - Háveď

 

Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky 2016/2017 má svojich víťazov

Do XII. ročníka sa zapojilo 104 základných škôl s 945 žiakmi, ktorí riešili otázky na tému Háveď.

Výsledková listina 2017

Záverečný protokol o priebehu súťaže

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlásil v marci 2017 už XII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

V zmysle propozícií súťaže sa porota zložená z odborných zamestnancov SAŽP zhodla na nasledovných kritériách hodnotenia: počet získaných bodov, samostatnosť pri riešení a uvedené použité zdroje. Pri rovnakom počte bodov bol rozhodujúcim ukazovateľom čas, kedy sa kompletne vyplnený a odoslaný hárok s odpoveďami odoslal.

V kategórii Nižšie bezstavovce, otázke č. 2, sme po konzultácii s viacerými odborníkmi dospeli k záveru, že príslušné odpovede neboli úplne jasne formulované a mohlo dôjsť k neúmyselnému zavádzaniu riešiteľov.

Preto sme sa ako porota rozhodli, že nebudeme brať do úvahy pri záverečnom sumári túto konkrétnu otázku.  Body všetkých súťažiacich boli po uvedenej skutočnosti prepočítané a aktualizovanú výsledkovú listinu nájdete na stránke súťaže.

Z toho titulu bolo dodatočne udelené druhé miesto aj riešiteľovi Dávidovi Urbanovi zo ZŠ v Sačurove.

1.  miesto s počtom bodov 38 obsadila:
     Sára Michalíková, Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

2.  miesto obsadil:
      Dávid Urban,  Základná škola, Školská 389, Sačurov

2.   miesto obsadila:
      Margaréta Ševčíková, ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou

3.miesto obsadil:
      Samuel Hudák, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie

Veríme, že ste si pri riešení otázok osvojili nielen nové informácie zo sveta "hávede", ale že ste aj prelomili strach a odpor voči všakovakým tvorom.

Želáme Vám objavné a inšpiratívne letné prázdniny.

Tím EnvirOtáznikov.

 

EnvirOtázniky 2016/2017 - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže 10.3. 2017
Uzávierka súťaže 10. apríl 2017
Vyhodnotenie súťaže máj 2017 
Vyhlásenie výsledkov máj 2017
Odovzdávanie cien jún 2017

 

XII. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 40 otázok nasledovných oblastí:

Nižšie bezstavovce Vyššie bezstavovce
Ryby, obojživelníky, plazy Vtáky a cicavce