EnvirOtázniky  v znamení „ hávede“  

Slovenská agentúra životného prostredia štartuje dnes (10. marca 2017)  XII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl - EnvirOtázniky.

Súťažiaci v rámci nej riešia  okruh  otázok venovaný problematike životného prostredia, ktorý je každoročne zameraný na konkrétnu, špecifickú tému.

 Aktuálny ročník  je venovaný spoznávaniu všetkých foriem hávede.

Medzi „háveď“ môžeme zaradiť pavúky, mravce, komáre, holuby, ale pre niekoho to môžu byť aj neposlušné deti či iné organizmy, ktoré v nás vyvolávajú strach, odpor alebo zdesenie.

Napriek všetkým negatívam, ktoré nás pri takýchto organizmoch napadnú, má každý z nich špecifické a nezastupiteľné miesto v rôznych spoločenstvách na našej planéte.

Práve bohatosť druhov, ich rôznorodosť, biodiverzita, prispieva k stabilite ekosystémov a kvalitnejšiemu priestoru na život pre všetkých.

Poslaním súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.  

Správne odpovede je potrebné zaslať do 10. apríla 2017.

Viac informácií sa dozviete na stránke: http://www.envirotazniky.sk/

Netreba sa báť, treba sa nebáť.

A kto sa nebojí, zapojí sa do súťaže o atraktívne hodnotné ceny!

EnvirOtázniky 2016/2017 - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže 10.3. 2017
Uzávierka súťaže 10. apríl 2017
Vyhodnotenie súťaže máj 2017 
Vyhlásenie výsledkov máj 2017
Odovzdávanie cien jún 2017

 

XII. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 40 otázok nasledovných oblastí:

Nižšie bezstavovce Vyššie bezstavovce
Ryby, obojživelníky, plazy Vtáky a cicavce