EnvirOtázniky 2017/2018

Výsledky súťaže

1. miesto: Janka Kramárová, ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď, Počet bodov: 40

2. miesto: Simona Krehlíková, ZŠ Ľutina, okr. Sabinov, Počet bodov: 39 (čas: 18.04.2018 19:17:40)

3.miesto Otília Duháňová, ZŠ Ľutina, okr. Sabinov, Počet bodov: 39 (čas: 18.04. 2018 19:56:27)

Protokol o vyhodnotení súťaže

Výsledková listina

 

Téma: UNESCO - Svetové dedičstvo

 

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlási v apríli 2018 už XIII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety,  problematiku životného prostredia a kultúrneho dedičstva (UNESCO) ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

V zmysle propozícií súťaže sa porota zložená z odborných zamestnancov SAŽP zhodla na nasledovných kritériách hodnotenia: počet získaných bodov, samostatnosť pri riešení a uvedené použité zdroje. Pri rovnakom počte bodov bol rozhodujúcim ukazovateľom čas, kedy sa kompletne vyplnený a odoslaný hárok s odpoveďami odoslal.

 

EnvirOtázniky 2017/2018 - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže  apríl 2018
Uzávierka súťaže  4. máj 2018
Vyhodnotenie súťaže  jún 2018 
Vyhlásenie výsledkov  jún 2018
Odovzdávanie cien  jún 2018

 

XIII. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 40 otázok nasledovných oblastí:

Karpatské bukové pralesy Jaskyne na Slovenku
Kultúrne lokality a pamiatky Nehmotné kultúrne dedičstvo SR